HEERLIJKE ORDE VAN BREDA 1970
X  X   X
Huishoudelijk reglement   Voorwoord Naast de in dit huishoudelijk reglement genoemde rechten en plichten zijn de bepalingen als vermeld in de statuten van de Heerlijke Orde van Breda d.d. 21 november 1977 van kracht. Ingevolge artikel 19 van deze statuten is het hierna volgende Huishoudelijk Reglement vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 april 1988.  1.	Benoeming nieuwe leven Senioren Convent In aansluiting op art. 4 van de statuten waarin de benoeming van nieuwe leden wordt geregeld, is door de ledenvergadering besloten een commissie te benoemen genaamd: ‘Senioren Convent’, afgekort S.C. a.	Samenstelling S.C. Het S.C. kan uit maximaal 5 leden bestaan. Hiervan maakt tenminste één vrouw c.q. één man deel uit. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De voorzitter van de Heerlijke Orde kan bij de bijeenkomsten van het S.C. als toehoorder aanwezig zijn en dient als zodanig voor elke vergadering van het S.C. te worden uitgenodigd. b.	Zittingsduur S.C. De leden van het S.C. worden gekozen voor 3 jaar en zijn terstond herkiesbaar. De maximale zittingsduur is 2x3 jaar. Het aftreden wordt volgens rooster geregeld. c.	Nieuwe leden van het S.C. Een voordracht voor leden van het S.C. kan geschieden zowel door het bestuur in overleg met de zittende leden van het S.C., als ook door de leden van de Heerlijke Orde. In het laatste geval dient de voordracht door 10 of meer leden ondertekend, vóór de aanvang van de vergadering, schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. De leden van het Senioren Convent worden door de algemene vergadering benoemd. d.	Functie van het S.C. Voorstellen voor nieuwe leden van de Heerlijke Orde worden besproken en getoetst. Het S.C. stelt een voordracht op van ten hoogste 5 personen en legt deze, uiterlijk 1 augustus, aan het bestuur voor. e.	Vergaderingen van het S.C. Het Senioren Convent komt ter beoordeling van de ingediende voordrachten bijeen 4 weken na de algemene vergadering of zo veel vaker als hen goeddunkt. f.	Benoeming nieuwe leden Heerlijke Orde De benoeming geschiedt door het bestuur (art. 4 statuten). De beslissing geschiedt met 2/3 meerderheid van de bestuursleden. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  2.	Voordracht van nieuwe leden van de Heerlijke Orde a.	Ieder lid van de Heerlijke Orde is gerechtigd nieuwe leden voor te dragen. Deze voordracht dient uiterlijk 14 dagen na de algemene ledenvergadering schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden aan het secretariaat, dat zorg draagt voor aanbieding aan het Senioren Convent.